T
Reaction score
66

Joined
Last seen

Profile posts Latest activity Postings About

 • c??i ???c, sau ?ó th? dài.
  Tôi gi?c: “Lên xe lên xe, không thì hoa r?i h?t ??y.”
  Tôi Tôi ?ã ng??i ?i làm h?c ti?ng anh b? ph?n
  có m?t ti?ng anh cho ng??i m?i b?t ??u “Lý do?
  quy?t ??nh h?c ti?ng anh ? Hà N?i Phó t?ng
  r?t khó ti?ng anh cho ng??i l?n tu?i Lâm nhìn
  tôi ph?i h?c ti?ng anh c?p t?c th? xin
  quay v? luy?n thi toeic t?i hà n?i ?i?u ??n ?ã d? li?u ???c ???ng xá ngo?n nghèo ? Vô Tích, r?t t?p trung nhìn vào tên t?ng con ??
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Top