Liu Shiwen using DHS rubber with blue sponge?

Top